Regulamin

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Warunki sprzedaży/zamówienie towaru
 4. Płatności
 5. Warunki gwarancji i reklamacji
 6. Odstąpienie od umowy

 1. Definicje 
  1. Sprzedający – Ledea Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511744, NIP: 5423237858, REGON: 200857384, adres mailowy: info@ledea.pl, Tel.: 534 200 411, 537 503 403
  2. Kupujący – podmiot, który złożył zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem,
  3. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, wówczas, gdy złożył zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
  4. Strona Internetowa – strona www.ledea.pl www.sklep.ledea.pl – odnośnik do strony
  5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej, oferujący sprzedaż Towarów.
  6. Towar - każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej.
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
  8. Przyjęcie Zamówienia do realizacji – informacja wysłana do Kupującego drogą
   e-mailową, o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
  9. Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru na magazynie Sprzedającego w chwili umieszczania przez niego informacji o Towarze na stronie internetowej.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie zamówienia złożonego za pośrednictwem Sprzedającego. Udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  2. Zamieszczona na stronie informacja o Towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania Ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  3. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki i nie zawierają kosztów dostawy.
  4. Zasady odbioru Towaru od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji z Kupującym.
  5. Koszty przesyłki Towaru i inne wskazane w formularzu zamówienia ponosi Kupujący na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
  6. Towary objęte Promocją mogą być zakupione wyłącznie na zasadach określonych w promocji.
  7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:
   • administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji , zamówienia jest Ledea Sp. z o.o., ul Zagórna 35/29, 15-820 Białystok,
   • ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,
   • ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,
   • udostępnienie danych jest dobrowolne,
   • dane są zabezpieczane w sposób opisany na Stronie Internetowej, w szczególności w ramach Polityki prywatności..
  8. Kupujący zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym
  9. Formularz Zamówienia i Przyjęcie zamówienia do realizacji są przechowywane w formie elektronicznej i zostaną udostępnione do wglądu na żądanie Kupującego.
  10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający to urządzenie podłączone do sieci Internet wyposażone w przeglądarkę internetową w wersji umożliwiającej prawidłowe przeglądanie towarów oraz składanie zamówień
  11. Prawem właściwym jest prawo polskie. Warunki sprzedaży/zamówienie towaru Płatności Warunki gwarancji i reklamacji Odstąpienie od umowy
 3. Warunki sprzedaży/zamówienie towaru
  1. Zamówienie uważa się za złożone, w momencie przejścia następującej procedury:
   1. osoba uprawniona do jego złożenia dopełniła wszelkich niezbędnych formalności (wypełniła wszystkie pola oznaczone jako konieczne do wypełnienia i wysłała zamówienie do realizacji) zgodnych z procedurą podaną na stronie Internetowej
   2. zaakceptowała w oświadczeniu Regulamin Sklepu.
  2. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości email z informacją o Przyjęciu Zamówienia do realizacji, a podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia
  3. Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia.
  4. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Kupującego danego Towaru (czas dostawy) składa się:
   • czas realizacji zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki poprzedzony wpłatą za Towar zaksięgowaną na koncie w przypadku przelewów bankowych) przez Sprzedającego
   • czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika - doliczony do czasu realizacji zamówienia określony przez przewoźnika (kuriera) w zakładce Koszty dostawy.
  5. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego, rozpoczyna się od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do momentu przekazania przez Sprzedającego przesyłki zawierającej Towary przewoźnikowi i wynosi maksymalnie 20 dni roboczych tj. dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
  6. Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie Przyjęcia Zamówienia do realizacji w szczególności gdy:
   • Kupujący nie uregulował zobowiązań wobec Sprzedającego lub naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub aktualnych transakcji
   • Sprzedający nie ma zamówionego Towaru,
   • Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów nie ma możliwości technicznych do przesłania takiego potwierdzenia.
   W przypadku nie Przyjęcia Zamówienia do realizacji, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
 4. Płatności
  1. Kupujący może wybrać formę płatności spośród wskazanych w formularzu zamówienia oraz wymienionych w Regulaminie. Za termin płatności uważa się moment obciążenia rachunku bankowego Kupującego i określa się odpowiednie terminy płatności za zamówione w momencie wyboru przez Kupującego formy odpowiedniej dla siebie formy płatności:
   1. przedpłata na konto lub PayU wynosi 7 dni od dnia Przyjęcia Zamówienia do realizacji. Po upływie terminu Kupujący/Konsument zostanie powiadomiony drogą e-mailową o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 3 - dniowym terminie. Nieuiszczenie płatności, będzie skutkowało rozwiązaniem umowy sprzedaży.
  2. Informacje o dostępnych w Sklepie sposobach dostawy oraz wysokości kosztów dostawy podane są w zakładce Wysyłka i koszty dostawy.
 5. Warunki gwarancji i reklamacji
  1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, za stan sprzedanego Towaru Na Sprzedającym ciąży prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad.Towary oferowane w Sklepie podlegają gwarancji dystrybutora. Gwarancja na zakupione towary obowiązuje przez 24 miesiące tylko i wyłącznie za okazaniem dowodu sprzedaży (paragon, faktura VAT).
  2. W przypadku wadliwego Towaru Kupujący zgłasza przysługujące mu roszczenia w formie w zakresie wad Towarów wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@ledea.pl, lub drogą pocztową na adres: Ledea Sp. z o.o., ul. Zagórna 35/29, 15-820 Białystok, wybierając poniższe opcje:
   1. składa oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
   2. żąda wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
  3. Kupujący zobowiązany jest do załączenia do reklamacji dowodu zakupu Towaru (paragon, faktura) i podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Kupującego oraz danych kontaktowych Kupującego.
  4. Jeżeli Kupującym jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Odstąpienie od umowy
  1. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (załacznik nr 1 Regulaminu) przed jego upływem w formie elektronicznej na adres: info@ledea.pl,
  2. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży Towarów – od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towaru), partii lub części.
  3. Konsument ponosi finansową odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
  4. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu Towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane Towary należy odesłać na adres: Sklep Ledea, Galeria Ciesielska, ul. Ciesielska 2, 15-542 Białystok. Do zwracanego Towaru zobowiązany jest dołączyć dowód zakupu (np. paragon, faktura VAT).
  5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.